Místní poplatky

Poplatek za odpady:

  • od 1.1. 2021 splatný do 30.4. 2021
  • výše poplatku 400,- Kč/osobu, která je hlášena k trvalému pobytu v obci Chotusice a Druhanice nebo cizinci, kteří mají na území obce Chotusice přechodný pobyt na základě dlouhodobého víza dle § 30 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a dále trvalý pobyt na základě povolení k pobytu dle ustanovení § 65 a násl. téhož zákona.
    • výše poplatku: 700,- Kč/osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuálním rekreaci na území Obce Chotusice, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba
  • při vyšší částce (např. více členů v domácnosti) je možné dohodnout splátkový kalendář
  • nádoba za popelnici na BIO odpad: bez  poplatku
  • Pokud nemáte zájem o využívání BIO popelnice, nahlašte tuto skutečnost v kanceláři OÚ, bude nabídnuta dalším zájemcům.
  • Noví zájemci o BIO popelni nechť se hlásí do konce března na OÚ. 


Poplatek ze psa:

  • od 1.1.2021 splatný do 30.4. 2021
  • výše poplatku: za prvního 60,- Kč, za každého dalšího 80,- Kč
 
 
Voda – stav vodoměru:

Žádáme občany, aby vždy před skončením čtvrtletí tj. 25.3.2021, 25.6.2021, 25.9.2021, 16.12.2021 nahlásili na OÚ stav vodoměru, a to buď osobně, nebo telefonicky. Stav vodoměru lze rovněž hlásit elektronickou poštou na adresu: urad@chotusice.cz, v tomto případě nezapomeňte uvést jméno, případně i číslo domu. 


Informace o platbách: 

Poplatky za odpady, poplatek za BIO – popelnici a za psy lze také platit převodem na účet obce č. 3828161/0100, vedený v KB Čáslav. 


Variabilní číslo:

u poplatků za odpady a psy: uvést číslo popisné (popřípadě do textu napsat „poplatek za psa nebo za odpady“) 


Platba vodného a stočného:

na účet číslo: 206954950/0300
variabilní symbol:  uvést číslo faktury (v pravém horním rohu)