Knihovna – Zřizovací listina

O b e c   C h o t u s i c e

Obec  Chotusice  vydává, na základě usnesení zastupitelstva ze dne 22.10.2002 a  v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zák. č. 257/2001 Sb., knihovním zákonem

z ř i z o v a c í  l i s t i n u

Místní knihovny v Chotusicích – organizační složky obce /dále jen knihovna/

Čl. I

Označení zřizovatele

Obec Chotusice, okres Kutná Hora, Středočeský kraj, IČO 00 23 61 28

ČI.2

Název a sídlo organizační složky

Název organizace:

Místní knihovna Chotusice, organizační složka obce Chotusice

Sídlo a adresa organizace:

Chotusice č.p.61, 285 76 Chotusice

Postavení organizace:

Knihovna je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se.

Č1.3

Účel zřízení a předmět činnosti

Vymezení účelu zařízení:

Místní knihovna v Chotusicích je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2, písm. a) a § 3, odst. 1 ), písm.c zákona č. 257/2001 Sb.

Čl.4

Vedení knihovny

1.Knihovník, který je oprávněn jednat za knihovnu, je jmenován a odvoláván zastupitelstvem obce, jmenování má písemnou formu.

2.Knihovník je zaměstnancem zřizovatele.

3.Knihovník je zřizovateli odpovědný za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem, svěřeným jí do užívání, i za  správnost nakládání s finančními prostředky podle platných právních předpisů a pokynů zřizovatele.

4.Knihovník předkládá zřizovateli ke schválení Knihovní řád a další dokumenty nezbytné pro činnost knihovny.

Čl.5

Vymezení majetku, k němuž má knihovna právo hospodaření

1.Knihovna užívá k zajištění své činnosti majetek obce dle inventárního soupisu provedeného ke dni

2.22.10.2002.

3.Knihovna není oprávněna svěřený majetek obce dále půjčovat, nebo s ním nakládat tak, aby byl změněn charakter a původní účel věci.

Čl. 6

Hospodaření knihovny

1.      Knihovna není samostatnou účetní jednotkou.

2. Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce. Rozpočet knihovny je součástí rozpočtu obce, částka na zabezpečení činnosti knihovny je každoročně stanovována v rámci rozpočtu obce.

3. Knihovna je oprávněna vybírat příjmy v hotovosti v souladu s ceníkem placených služeb a poplatků za užívání internetu, o kterých vede evidenci a odevzdává je do rozpočtu obce.

4. Dalšími finančními zdroji knihovny mohou být např. účelové dotace (granty, finanční dary, sponzorské příspěvky apod. Tylo finanční zdroje musí být zaúčtovány prostřednictvím rozpočtu obce tak, aby byl prokázán účel jejich využití.

5. Hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními prostředky zřizovatel pravidelně kontroluje

6. prostřednictvím určeného pracovníka Obecního úřadu v Chotusicích.

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

1. Knihovna je zřízena na dobu neurčitou

2. Tato zřizovací listina vstupuje v platnost dnem  1.12.2002

 

 

V Chotusicích dne 22.10. 2002

Starosta obce Chotusice: Pavel Bureš

Dodatek č.1

Zřizovací listiny knihovny v Chotusicích

 

Rozhodnutím ZO dne 15.05.2008, usnesením č.59/2008 se Zřizovací listina knihovny v Chotusicích mění takto:

 
Čl. 3

Účel zřízení a předmět činnosti

Vymezení účelu zařízení:

Místní knihovna v Chotusicích je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2, písm. a) a § 3, odst. 1), písm. c) zákona č.257/2001 Sb.

Dále Místní knihovna v Chotusicích bude umožňovat přístup k informačním zdrojům ze sítě Internet.

Čl.6

Hospodaření knihovny

3. Knihovna je oprávněna vybírat příjmy v hotovosti v souladu s ceníkem placených služeb, o kterých vede evidenci a odevzdává je do rozpočtu obce.

Ostatní body zůstávají beze změny.

V Chotusicích dne: 15.05.2008

Bc. Ludmila Lehetová
starostka obce