Mateřská škola Chotusice

 Mateřská škola Chotusice
Adresa: 285 76 Chotusice 35
Ředitelka organizace: Mgr. Marta Radlová 
telefon: +420 739 572 077, +420 326 534 708
Vedoucí učitelka: Věra Cinková, tel.:+420 312 276 030
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Učitelský sbor:
 
Jana Zvolánková, Bc. Jana Vraná - třída kuřátek
Věra Cinková, Lucie Procházková - třída žabiček
Kapacita zařízení: od 1.1.2015 - 48 dětí 
Webová prezentace: http://www.chotusice.cz/zs-ms/materska-skola.html
Provozní zaměstnanci: Iveta Budíčková

Školné na školní rok 
250,- Kč měsíčně

 

V roce 2010 získala Obec Chotusice dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst, Velké projekty, dopravně - bezpečností  ve výši 2.395.508,- Kč na projekt 
"Stavební úpravy MŠ Chotusice - zateplení".

Náklady na výměnu oken, zateplení pláště budovy, zateplení stropu budovy, klempířské práce, výstavbu pergoly a zastřešení vstupního vchodu činily 2.642.643,- Kč.
Dále pak byl vybudován přístřešek na kola ve výši 90.385,- Kč.
Celková výše spolufinancování z obecního rozpočtu na rekonstrukci budovy MŠ činila 337.520,- Kč.
 

 
  
 
  
...  troufáme si tvrdit, že naše školka v součastné době patří široko daleko k těm nejhezčím...
 
Více snímků z rekonstrukce budovy MŠ naleznete ve FOTOGALERII nebo zde

 

MŠ pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání.
Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání, učení prožitkem a uplatňování situačního učení, které je založené na vytváření a využívání praktických životních situací, ve kterých se může dítě ocitnout, autentičnost prožitku tak odpovídá reálnému životu a navozování činností v rovině "jako". K tomu využijeme prvky tvořivé dramatiky, smyslové a duchovní výchovy - artefiletiky (výtvarné a prožitkové učení).

Hlavní cíle a prostředky vedoucí k naplnění filosofie naší mateřské školy

 • učit děti přemýšlet nad svou vlastní osobností, vlastnostmi a podporovat růst jejich sebedůvěry -prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností, zavádění projektového a problémového učení, experimentů, řízené a spontánní aktivity zařazovat v denním režimu vždy vyváženě
 • vést děti k tomu, aby se učily navzájem komunikovat, nejen formulovat své názory a myšlenky, ale vyjádřit i své pocity a vnímat to, co cítí ti druzí, dívat se na problémy z různých úhlů pohledu, vzít určitý díl zodpovědnosti při řešení některých situací - respektovat individuální potřeby a přání dětí, dávat dětem dostatek času a příležitostí k vyjádření svých přání a pocitů, reflexe po dramatických a výtvarných hrách, dostatečný osobní příklad učitelek, jazykové chvilky pro procvičování výslovnosti a jazykových dovedností
 • rozvíjet intuici, tvořivost, obrazotvornost - vytvoření estetického a útulného prostředí, zajištění dostatečného množství pomůcek a náčiní přístupné dětem, využití dramatických her, artefiletiky - výtvarné a prožitkové cítění
 • potlačovat v dětech nezdravý egocentrismus, soupeřivost a naopak navodit ve třídě atmosféru spolupráce a duševní pohody - vést děti k soudržnosti, přátelství, respektovat potřeby a zájmy zaměstnanců - umožnit co nejvíce účasti pedagogům na akcích dalšího vzdělávání
 
"Vychovávat znamená vést dítě k sobě samému, k jeho vlastní osobnosti, nikoli však drezurovat"
Judith L. Bachová

Charakteristika školního vzdělávacího programu
Poslání naší mateřské školy
Předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenost v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí.

Filosofií naší mateřské školy
je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotného vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. 
Základním kamenem je výchova k vnitřní svobodě, která vede k individualitě osobnosti. 
Uvědomí-li si člověk svou jedinečnost na tomto světě, pochopí ji jako odpovědnost k vnějšímu prostředí, živým organizmům, ostatním lidem i vůči sobě samému.

 
Úzce spolupracujeme se ZŠ Chotusice, ZUŠ Čáslav s VÚ Čáslav, se zřizovatelem Obcí Chotusice, s rodiči, s Pedagogicko-psychologickou poradnou a s dětskými lékaři.
 
Naše pravidelné akce
 • jarní, Mikulášské a vánoční besídky
 • dětský karneval
 • školní akademie společně s dětmi ze ZŠ Chotusice
 • dětský den
 • školní výlet
 • vzájemné návštěvy dětí MŠ a ZŠ
 • výzdoba budovy MŠ
 

 • pravidelné besedy s Policií ČR
 • návštěvy vojenského útvaru (ukázky výcviků služebních psů a dravců)
 • vycházky po okolí
 • kulturní pořady pro děti (dojíždí k nám loutkové divadlo)
 • plavecký výcvik
 • rozloučení se školním rokem
Historie MŠ
 Mateřská škola Chotusice je škola s poměrně mladou historií... 
1.5.1940 byla poprvé otevřena, a to v budově základní školy v prostorách dnešní jídelny.   V této době byla místnost pro děti vybavena velmi stroze a to až do roku 1946, kdy byly vytvořeny vhodnější podmínky  - učebna byla vybavena novým nábytkem - stolky, židličkami, skříňkami. Děti využívaly také školní zahradu, kde bylo pouze pískoviště.
V té době navštěvovalo Mateřskou školku v průměru 25 dětí.
Nově postavená budova, v té podobě, která je známá dodnes, otevřela své dveře prvním dětem v roce 1980. Vše v ní (vybavení, interiéry a školní pomůcky) zářilo novotou. O děti se staraly tři pedagogické pracovnice a v Mateřskou školku navštěvovalo 56 dětí, kdy se část dětí dovážela z nedaleké Čáslavi autobusem. Mateřská škola měla dvě třídy.
Ve školním roce 1995/1996 vzniká při MŠ školní družina, ve které se všechny vyučující periodicky střídaly.
Celkový úbytek dětí ve společnosti se projevil i v naší školce. 
Ve školním roce 2000/2001 se Mateřská školka stává jednotřídní a to z důvodu velmi nízkého počtu přihlášených dětí ... pouhých 24 dětí!! Jedna z pedagogických pracovnic odchází zastávat práci vychovatelky do Školní družiny a zároveň na část úvazku vyučuje v Základní škole.
1.1.2003 vzniká nový právní subjekt Základní škola a Mateřská škola Chotusice, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Obec Chotusice.
Počet dětí se začal pomalu zvyšovat: ve školním roce 2004/2005 bylo ještě 23 dětí, ve školním roce 2005/2006 27 dětí, ve školním roce 2006/2007 33 dětí, ve školním roce 2007/2008 39 dětí(z toho dvě integrované - zdravotně omezené) a ve školním roce 2008/2009 39 dětí (z toho jedno integrované ).
V roce 2006 byla v budově Mateřské školy provedena rekonstrukce sanitárního zařízení, byly vybudovány nové rozvody teplé vody a vyměněny rozvody topení, které bylo z topení na tuhá paliva změněno na plynové. V jedné části budovy byla vyměněna dřevěná okna za plastová.
Od 1.9.2006 má Mateřská škola opět dvě oddělení.
 
 
 
 
  
K Mateřské škole patří i rozlehlá zahrada se zahradním nábytkem, skluzavkami a pískovištěm, které se v mimoprovozní době dá z hygienických důvodů zakrýt plachtou. Na zahradě byly provedeny menší úpravy. Část starších keřů byla vyřezána a byly vysázeny nové konifery. 

Odstranil se nevyhovující bazén a prostor po něm byl zatravněn, čímž se rozšířila plocha pro hry dětí. 


Na zahradu byl také vybudován nový přístupový chodník zvyšující bezpečný přístup dětí do jejich prostor.

Více snímků v kategorii Fotogalerie "Základní škola a Mateřská škola/Mateřská škola - interiér"