Chotusice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů viz. příloha

businessman-examining-papers-table-1-1024x683-min

OBEC Chotusice
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Chotusice se na svém zasedání dne 12.11.2019 usnesením č. 87/2019 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. (1)  Obec Chotusice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
 2. (2)  Správcem poplatku je obecní úřad.1Čl. 2 Poplatník
 1. (1)  Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2:
  1. a)  fyzická osoba přihlášená v obci,
  2. b)  fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 2. (2)  Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.3
______________________________

1 § 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích 2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích 3 § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích

1

Čl. 3 Ohlašovací povinnost

 1. (1)  Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
 2. (2)  Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování. Současně uvede skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
 3. (3)  Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem,uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
 4. (4)  Ve lhůtě podle odst. 1 jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené kindividuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
 5. (5)  Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4
 6. (6)  Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5
 7. (7)  Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruhtěchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.6 __________________ 4§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 5§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 6§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

2

Čl. 4 Sazba poplatku

 1. (1)  Sazba poplatku činí 700,- Kč a je tvořena:
  1. a)  z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
  2. b)  z částky 450,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 2. (2)  Skutečné náklady za rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 457.040,- Kč a byly rozúčtovány takto:Náklady 457.040,- Kč děleno 768 (719 počet osob přihlášených na území obce + 49 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 645,- Kč.Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 450,- Kč.
 3. (3)  V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.7Čl. 5 Splatnost poplatku
 1. (1)  Poplatek je splatný jednorázově, ato nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku.
 2. (2)  Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

7 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
3

Čl. 6 Osvobození a úlevy

 1. (1)  Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je8:
  1. a)  umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení propreventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  2. b)  umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce srozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  3. c)  umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení
  4. d)  děti narozené v průběhu kalendářního roku, počínaje dnem 1.1. daného roku,
  5. e)  poplatníci, přihlášeni na ohlašovně Obecního úřadu Chotusice 61 a zároveň v obci celoročně nežijí,
  6. f)  osoby (včetně studentů) celoročně žijí v zahraničí,
  7. g)  poplatník, dle čl. 2, odstavce 1., písmene b), který doloží, že tento objektnení obyvatelný,
  8. h)  osoby, které se prokazatelně nezdržují na území obce Chotusice déle nežjeden rok z důvodu pobytu v jiné obci na území ČR
 2. (2)  Nárok na úlevu mají:
  fyzické osoby dle čl. 2, odst. 1, písmeno a) 1., ve výši 42,86 %, tj. 300,- Kč.Čl. 7 Navýšení poplatku
 1. (1)  Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.10
 2. (2)  Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.11Čl. 8
  Odpovědnost za zaplacení poplatku
  12

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění,

8 §10b odst. 3 zákona o místních poplatcích 9 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 10 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcíchpage4image44587776

4

přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka, zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

 1. (1)  Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2018 ze dne 6.12.2018.
 2. (2)  Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.Čl. 10 ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2020.Milan Linhart Bc. Ludmila Zimová Lehetová místostarosta starostka
 1. (2)  Vpřípadě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
 2. (3)  Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnosti společně a nerozdílně.Čl. 9
  Přechodné a zrušovací ustanovení

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.12.2019 Sejmuto z úřední desky dne:page5image38586608page5image38592848

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení