Dodatek č. 1 ZL MK v Chotusicích

Dodatek č.1

Zřizovací listiny knihovny v Chotusicích

 

Rozhodnutím ZO dne 15.05.2008, usnesením č.59/2008 se Zřizovací listina knihovny v Chotusicích mění takto:

 
Čl. 3

Účel zřízení a předmět činnosti

Vymezení účelu zařízení:

Místní knihovna v Chotusicích je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2, písm. a) a § 3, odst. 1), písm. c) zákona č.257/2001 Sb.

Dále Místní knihovna v Chotusicích bude umožňovat přístup k informačním zdrojům ze sítě Internet.

Čl.6

Hospodaření knihovny

3. Knihovna je oprávněna vybírat příjmy v hotovosti v souladu s ceníkem placených služeb, o kterých vede evidenci a odevzdává je do rozpočtu obce.

Ostatní body zůstávají beze změny.

V Chotusicích dne: 15.05.2008

Bc. Ludmila Lehetová
starostka obce