Přihláška k odběru vody

P Ř I H L Á Š K A
(odhlášení a hlášení změn) k odběru pitné vody a odvádění odpadních a srážkových vod podle zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

(viz příloha)

Přihláška k MP ze psů

Přihláška k místnímu poplatku ze psů
Povinností každého majitele psa je podat na OÚ Chotusice "Přihlášku k místnímu poplatku ze psů"
(viz. příloha)

Žádost ke kácení stromů

Žádost o povolení ke kácení stromů rostoucí mimo les - onámení o kácení dřevin

Žádost o půjčku z FRB

Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení - FRB

Výpis z listu vlastnictví možnost získat zde - doklad o vlastnictví předmětné nemovitosti
(nutno vyplnit - katastrální území Chotusice a číslo pozemkové nebo stavební parcely)