Přihláška k odběru vody

P Ř I H L Á Š K A
(odhlášení a hlášení změn) k odběru pitné vody a odvádění odpadních a srážkových vod podle zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

(viz příloha)